هنگ روده گاوی

انواع هنگ روده گاوی خشک شده در کیفیت های a و B و در کالیبره های:

30-32

32-35

35-37

37-40

40-43

43-46

46-50

50+