هنگ روده گوسفندی

انواع هنگ روده گوسفندی در کیفیت های A و B و C در کالیبره های زیر

16-18

18-20

20-22

22-24

24-26

26-28